BIM Normal t 2 21 2004-12-20T11:31:00Z 2005-03-30T06:38:00Z 2005-03-30T06:38:00Z 2 448 2557 TBMM 21 5 3140 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 105

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Mart 2005 Salı

 

Raporlar

 

1.- Adalete Uluslararası  Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

2.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti İle Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İle Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

6.- Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve  Hurda Durum  ve  İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.03.2005) (GÜNDEME)

 

 

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ve 62 Milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi uyarınca görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU ve 23 Milletvekilin, Çorum İlinde sulu tarıma geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)