BIM Mguclu 3 34 2003-04-22T14:54:00Z 2003-04-25T06:17:00Z 2003-04-30T14:57:00Z 2 561 3203 TBMM 26 6 3933 9.6926 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  97

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Nisan 2003 Çarşamba

 

 

Rapor

 

1.- Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı ile Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında 28.8.1996 Tarihli ve 4164 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/532, 1/11) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 23.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili V.Haşim Oral’ın, Irak Savaşı ve ABD’nin mali yardımına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

3.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

4.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Maden Kanununda değişiklik öngören Kanun Tasarısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğündeki bir personelin göreviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, vakıf hastanelerinin vergilendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Acil Eylem Planında yer alan ihracatla ilgili hususlarda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

4.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Milli Görüş Teşkilatına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, ilköğretim okullarında sigaraya karşı tedbir alınıp alınmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, ilköğretim okullarında sigaraya karşı tedbir alınıp alınmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, vergi iadesi için toplanan gider belgelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kaldırım ve asfalt çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

2.- Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

 

 

Ek