BIM Normal deneme 2 10 2003-04-17T07:21:00Z 2003-04-18T09:29:00Z 2003-04-18T09:29:00Z 3 1013 5776 TBMM 48 11 7093 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  93

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Nisan 2003 Perşembe

 

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/410) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 17.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Mali Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/516) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 17.4.2003) (GÜNDEME)

            3.- 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4840 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/559) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 17.4.2003) (GÜNDEME) 

                                   

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, TEKEL’in özelleştirilmesinin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

3.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde’nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Bor-Kemerhisar’da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak         Köy-Kent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

11.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli’de tarımsal sulama kuyusu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı’da baraj veya gölet yapımı planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

13.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Altunhisar’da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

14.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli’deki süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bilim ve araştırma merkezlerinin hazırladıkları raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

2.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, ülkemize deniz yoluyla giriş yapan turistlerden alınan paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

3.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, hayvancılığın desteklenmesi için yapılan teşviklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

4.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden istifa eden personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

5.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin bazı hükümlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

6.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, görev tazminatı alamayan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

7.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, şeker fabrikalarındaki mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, yol ve meydan düzenlemeleri ile kamu binalarının yapım ve onarımında granit taşı kullanılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

9.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, granit taşı üretiminin ve küresel pazar payının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

10.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, granit taşı üretiminin artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 milletvekilinin, Hasanoğlan Beldesindeki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)