BIM Normal deneme 2 5 2003-04-10T07:10:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2 676 3854 TBMM 32 7 4732 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  88

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Nisan 2003 Perşembe

 

 

Raporlar

 

            1.- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/462) (S. Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 10.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/482) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 10.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Bingöl’ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Dikencik Yaylasının yoluna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Gazipaşa İlçesindeki orman yollarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya il merkezindeki TMO depolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, son on yılda çıkarılan petrole ve sondaj çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana İlindeki tarihi binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana İlindeki mezarlıkların bakımı ve güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adana İlindeki kablolu yayın şebekesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoksul ailelerin belirlenmesine yönelik envanter çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Bingöl-Yedisu İlçesine bağlı köylerin telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, deniz ulaşımında transit yakıt uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Büyükşehir Belediyesine mali destek sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 66 Milletvekilinin, kamu yönetimindeki atamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, kamyoncuların ve diğer nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)