BIM Normal deneme 2 2 2003-04-04T09:22:00Z 2003-04-10T13:42:00Z 2003-04-10T13:42:00Z 2 514 2934 TBMM 24 5 3603 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  87

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Nisan 2003 Çarşamba

 

Tasarılar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/551) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            2.- Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/552) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/553) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            4.- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sağlık Bakanlığına  Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/554) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            5.- İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/555) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            6.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

 

Teklifler

            1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Olan Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/109) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

            2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın; Küçük Esnaf ve Sanatkarlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/110) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

            3.- İzmir Milletvekilleri Yılmaz Kaya ile Erdal Karademir’in; Çiftçilerin, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Devredilen Milli Aydın Bankası T.A.Ş – Tarişbank’a Olan Zirai Kredi Borç Faizlerinin Silinmesine ve Asıl Borcun Taksitlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/111) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 32 Milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/108) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 9.4.2003) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)