BIM deneme 2 3 2003-04-01T13:13:00Z 2003-04-03T07:32:00Z 2003-04-03T07:32:00Z 2 478 2728 TBMM 22 5 3350 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  82

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Nisan 2003 Çarşamba

 

 

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 Tarihli ve 4827 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 2.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

3.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

4.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, TEKEL’in Samsun’daki tütün alımlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, doğalgaz çevrimli elektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

2.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya İlindeki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Kumluca Devlet Hastanesi inşaatı ile Mavikent Beldesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, isteğe bağlı sigorta ve BAĞ-KUR primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’daki enerji nakil hatları ve elektrik trafosu sorunlarına ve gölet projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

6.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, toplu konut politikasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da afete uğrayan bazı beldelerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet döneminde Milli Eğitim Bakanlığındaki atamalar  ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

 

2.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve  23 Milletvekilinin, SEKA’nın mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)