BIM deneme 2 46 2003-04-01T13:13:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 3 816 4652 TBMM 38 9 5712 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  81

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Nisan 2003 Salı

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.- İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 16.3.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/547) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2003)

 

Tasarılar

1.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Adalet Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/548) (Adalet ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

            2.- Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Kanun Tasarısı (1/549) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

 

Teklifler

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/103) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Erarslan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Lojmanlarının Güçsüzler Evi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yurdu ve Kadın Sığınma Evi Olarak Kullanılmak Üzere Tahsisine İlişkin Kanun Teklifi (2/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/105) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

 

 

 

 

Tezkereler

1.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/230) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

            2. .- Bilecik  Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/231) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

 

Raporlar

1.- Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları  (1/406) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/431) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            4.- Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/438) (S. Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            5.- Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/439) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            6.- Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/440) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            7.- Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/441) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

           

 

 

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/479) (S. Sayısı. 101) (Dağıtma tarihi. 1.4.2003) (GÜNDEME)

            9.- Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/442) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve  Dışişleri Komisyonları Raporları (1/448) (S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

            11.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)