BIM deneme 2 12 2003-03-27T08:11:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 2 494 2817 TBMM 23 5 3459 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  79

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Mart 2003 Cumartesi

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

1.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 tarih ve 4827 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/544) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

 

Tasarılar

1.- Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı (1/545) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

            2.- Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/546) (Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2003)

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 26 Milletvekilinin; Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu Kanunu Teklifi (2/102) (Dışişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003)

 

 

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 213 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 29.3.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

3.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye’nin Turizm Değerleri” adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Vergi Barışı Kanununda yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

2.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, PETLAS A.Ş.’nin özelleştirilmesi sonucu işten çıkarılan işçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

3.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, görevden alınan yöneticilerin yerlerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)

5.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2003)