BIM Normal deneme 2 12 2003-03-15T09:16:00Z 2003-03-20T07:12:00Z 2003-03-20T07:12:00Z 1 311 1775 TBMM 14 3 2179 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  72

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Mart 2003 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) (GÜNDEME)

            3.- Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/390) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale İlindeki yol yapım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara’nın Gölbaşı İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)