BIM deneme 2 22 2003-03-11T13:23:00Z 2003-03-13T21:39:00Z 2003-03-13T21:39:00Z 2 465 2655 TBMM 22 5 3260 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  64

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Mart 2003 Salı

 

Rapor

 

            1.- Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 11.3.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

2.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ülkemizdeki ABD askeri varlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

4.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, ABD askeri unsurlarının ülkemizden Irak’a sevk edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmayan illere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, bir terör örgütü ile ilgili Yunanistan’daki davaya müdahil olunup olunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

3.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekip personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Siirt İlindeki seçimle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Denizli’deki kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ABD’nin ülkemize getirdiği mühimmatın kontrolüne ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 milletvekilinin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 milletvekilinin, askeri üs ve tesisler ile limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askeri personelinin ülkemizde bulunmasına izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)