BIM Normal deneme 2 47 2003-02-19T13:02:00Z 2003-02-20T07:15:00Z 2003-02-20T07:15:00Z 2 644 3671 TBMM 30 7 4508 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  50

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Şubat 2003 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün; Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi (2/76) (Plan ve Bütçe ve Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in; İzmir İlinde Bayraklı Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/77) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

3.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/79) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

 

Tezkere

1.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/180) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2003)

 

 

Raporlar

1.- Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

            3.- İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) (GÜNDEME)

            4.- Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı  ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 57) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, AKP Genel Başkanının bir danışmanının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ile yaptığı iddia edilen görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

            2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, üst yönetim kadrolarına atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamuda çalıştırılan işçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

2.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP Genel Başkanının mal varlığı davasındaki taraflara ve bilirkişi raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz sayaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akay Alt Geçidinin ilk ihale ve hakediş bedellerine  ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi  amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 10/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)