BIM deneme 2 69 2003-02-03T14:43:00Z 2003-02-04T14:40:00Z 2003-02-04T14:40:00Z 4 1460 8327 TBMM 69 16 10226 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  43

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Şubat 2003 Pazartesi

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı (1/521 (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi¨29.1.2003)

            2.- İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/522) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/523) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/524) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

           

           

Teklifler

 

            1.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/59) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

            2.- Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Akman ile Burhan Kılıç’ın; Antalya İli Kale İlçesinin Adının “DEMRE”  Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2003)

            3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/61) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; İzmir İlinde Yeşilyurt Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/62) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            5. Balıkesir Milletvekilleri Ali Kemal Deveciler ile Orhan Sür’ün; Balıkesir İlinde Altınova Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/63) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            6.- Balıkesir Milletvekilleri Ali Kemal Deveciler ile Orhan Sür’ün; Balıkesir İlinde Altınoluk Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/64) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            7.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına, 10. Maddenin 3. Fıkrasının Madde Metninden Çıkartılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/65) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            8.- Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen, İdris Sami Tandoğdu ile 94 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/66) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            9.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik Saydam Aşı-Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi (2/67) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/68) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

            11.- Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atilla Emek, Osman Özcan, Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı’nın; Antalya İli Kale İlçesinin Adının Demre Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/69) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

            12.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 38 Milletvekilinin; Bazı İllerde Yaşayan Çiftçiler ile Mezra ve Köylerinde Oturanların Elektrik Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/70) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/393) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME)

            2.- Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/397) (S. Sayısı: 41) (Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME)

            3.- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME)

            4.- Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/334) (S. Sayısı: 44) (Dağıtma tarihi: 3.2.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri’nin, Şanlıurfa il sınırlarındaki otoyol projesine ilişkin Bayındırlık  ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

2.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın, Devrek-Ereğli Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

3.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, ihale ilanlarının yerel basında yayımlanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

4.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, bir Başbakanlık müşavirinin bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

5.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ’daki Kültür Merkezi Projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

6.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün, AKP Genel Başkanı hakkında verilen beraat kararının Hazine avukatlarınca temyiz edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Göcek Tüneli Projesine ve Muğla’nın bölünmüş yol programındaki yerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

9.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, zeytin hastalıkları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, fıstık çamı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

12.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, yeni Kaş Devlet Hastanesi Projesi ile Kale ve Finike’deki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Finike-Kale Karayolunun yenilenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

14.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Finike-Elmalı Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

15.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya-Gazipaşa İçmesuyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

16.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya-Konya karayolu Büyükalan mevkiinin 2003 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Modernizasyonu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Olağanüstü Hal Bölge Valilerinin bazı yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yerleşim yerleri ile ilgili yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, olağanüstü hal döneminde meydana gelen ölüm olaylarına ve saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki uygulamalardan dolayı AİHM’e yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

6.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, olağanüstü hal döneminde işkence ve kötü muamele ile terör suçlarından yargılananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, olağanüstü hal döneminde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, satılan Gaziemir Sosyal Konutlarının tapusunun ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Muğla bağlantılı bazı yolların bölünmüş yol projesine alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)

10.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ’daki kültür merkezi projelerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2003)