BIM deneme 2 5 2003-01-30T11:40:00Z 2003-02-04T14:39:00Z 2003-02-04T14:39:00Z 2 615 3508 TBMM 29 7 4308 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  42

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ocak 2003 Perşembe

 

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- 16.1.2003 Tarihli ve 4792 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/520) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/348) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi:  30.1.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri’nin, doğrudan gelir desteği ödemelerinin Şanlıurfa’da ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in, Cengiz Topel Askeri Havaalanının tarifeli seferlere açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

4.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Alanya’ya SSK ve BAĞ-KUR şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

5.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Manavgat’a SSK ve BAĞ-KUR şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

6.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Manavgat’a SSK hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

7.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Alanya’ya SSK hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

8.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, Azerbaycan’da saldırıya uğrayan iki Türk üniversite öğrencisine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

9.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercen’in, BAĞ-KUR’un sağlık kuruluşlarına olan borçlarına ve sağlık giderlerinin geri ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, TEKEL bayilerinin ödeyeceği harca ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

            2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da mısır kurutma tesisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

           

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

   1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 milletvekilinin, sosyal güvenlik kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

2- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 milletvekilinin, TEKEL’in özelleştirilmesinin doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)