BIM Mguclu 2 9 2003-01-23T07:45:00Z 2003-01-23T15:20:00Z 2003-01-23T15:20:00Z 2 589 3358 TBMM 27 6 4123 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  37

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ocak 2003 Perşembe

 

 

Tasarılar

           

1.- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/434) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

2.- Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/435) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

 

Teklif

 

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Seyhan Gölü Milli Parkı Kanunu Teklifi (2/50) (Adalet ve Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın, sağlık personeli atamalarına ve Ağrı’daki hastanelerin diyaliz makinası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

2.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın, Ağrı İlinde doğalgaz dönüşüm istasyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarla ve arsa vasfındaki hazine arazileri üzerindeki zilyetliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

4.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, TEKEL’in özelleştirilmesinin tütün sektörüne etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

5.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, faaliyete geçmeyen Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003

6.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

2.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun güncellenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

3.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, DSİ’nin projesini kesinleştirdiği bir ihalenin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

4.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de savcılıklara işkence ve kötü muamele iddiası ile yapılan başvurulara ve takibata uğrayan memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 53 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 milletvekilinin, İzmir’in Karşıyaka İlçesinde otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)