BIM Mguclu 2 46 2003-01-22T12:26:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 740 4222 TBMM 35 8 5184 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  36

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ocak 2003 Çarşamba

 

 

Tasarı

           

1.- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/433) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

 

 

Raporlar

 

 

            1.-Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/309) (S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/313) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/314) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

            4.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/315) (S. Sayısı: 32) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (ĞÜNDEME)

            5.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/316) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, Anahtar Teslimi Müeahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/339) (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

            8.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Adalet Komisyonları Raporları  (1/283) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 22.1.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, AKP Genel Başkanının yurtdışı gezilerindeki giderlerin nasıl karşılandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, inşaat aşamasındaki Çermik Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

3.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

4.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, bazı üst düzey bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

5.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, AKP Genel Başkanının aldığı sağlık raporuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Yapı Denetimi Kanununa göre pilot bölge seçilen Hatay’da uygulamada esneklik sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

2.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Gazipaşa Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

3.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Alanya-Antalya karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

4.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, doğrudan gelir desteği ödemelerinde sıralama kriteri ile ödemenin Uşak’ta ne zaman yapılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ve 82 milletvekilinin, denizcilik sektörünün yeterince gelişmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)