BIM Mguclu 2 108 2003-01-21T14:56:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 530 3022 TBMM 25 6 3711 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  35

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ocak 2003 Salı

 

Teklifler

 

            1.- Kırklareli Milletvekilleri Mehmet S. Kesimoğlu ile Yavuz Altınorak ve 54 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/48) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/49) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 23) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/336) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/338) (S. Sayısı: 25) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

            4.- Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı İle İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi İle İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/301) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye’nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 21.1.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 24 milletvekilinin, Diyarbakır’da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2003)

 

 

Süresi  İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergesi

 

 

   1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Zorunlu Tasarruf Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/45)