BIM Mguclu 2 67 2003-01-16T16:30:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 799 4559 TBMM 37 9 5598 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  32

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Ocak 2003 Perşembe

Tasarılar

            1.- Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluşuyla İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/363) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

            2.- Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/364) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/365) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

            4.- Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/366) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/367) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

Teklifler

            1.- Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu’nun;  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/43) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

            2.- Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu’nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/44) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2003)

3.- Çankırı Milletvekilleri Hikmet Özdemir, İsmail Ericekli ve Tevfik Akbak ve 19 Milletvekilinin;  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/45) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

Tezkereler

            1.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/161) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

            2.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/162) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, milli eğitim politikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, ilk defa kamu hizmetine girecek doktorların açıktan atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

3.-Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Diyarbakır’da sivil havaalanı kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray’da 2002 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, vergi affından sonra, vergisini ödemiş mükelleflere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, milli kültür stratejisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

7.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına  ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum’daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir’in bazı ilçelerinde tabii afetten zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

3.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Türkiye’nin Kıbrıs politikasında bir değişikliğin söz konusu olup olmadığına ilişkin Dışişleri  Bakanından yazılı soru önergesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, el konulan bedelsiz ithale konu otomobillere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2003)

Meclis Araştırması Önergesi.

 

1- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 41 Milletvekilinin, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) (Başkanlığa geliş tarihi:14.1.2003)