BIM Mguclu 2 23 2003-01-10T13:36:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 3 659 3761 TBMM 31 7 4618 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  29

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ocak 2003 Pazartesi

 

 

Tasarılar

1.- İskan Kanunu Tasarısı (1/352) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            2.- 190Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/353) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            3.- Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı (1/354) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            4.- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/355) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            5.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/356) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            6.- Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/357) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            7.- Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/358) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            8.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/359) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            9.- Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/360) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            10.- Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/361) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            11.- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/362) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/27) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2003)

            2.- Diyarbakır Milletvekilleri Muhsin Koçyiğit ve Mesut Değer’in; Beş İlçe ve Ergani Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/28) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            3.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununda ve Eki 1 Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/29) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesine ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/30) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

            5.- Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve İsmail Özgün’ün; Balıkesir İlinde Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/31) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2003)

6.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Teklifi (2/32) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Vergi Barışı Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 13.1.2003) (GÜNDEME)

            2.- Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/305) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 13.1.2003) (GÜNDEME)