BIM Mguclu 2 26 2003-01-08T13:58:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 3 641 3655 TBMM 30 7 4488 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  26

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ocak 2003 Çarşamba

 

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/343) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            2.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/344) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/345) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/346) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

            5.- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/347) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2003)

 

Teklif

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Devlet Memurları Kanununa Ekli 1 Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

 

 

Tezkere

 

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/146) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2003)

 

 

 

 

 

 

Raporlar

 

1.- Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/300) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 8.1.2003) (GÜNDEME)

2.- Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 14) (Dağıtma tarihi: 8.1.2003) (GÜNDEME)

3.- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 8.1.2003) (GÜNDEME)

4.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 16) (Dağıtma tarihi: 8.1.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

3.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Develi İkinci Merhale Projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit, Enerji Piyasası Üst Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin mali haklarına ilişkin Başbakandan sözlü  soru önergesini 8.1.2003 tarihinde geri almıştır  (6/53)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2003)