BIM Mguclu 2 10 2002-12-30T12:37:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2 730 4161 TBMM 34 8 5110 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  21

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Aralık 2002 Pazartesi

 

 

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Tasarısı (1/327) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

            2.- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/328) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

            3.- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/329) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

            4.- Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/330) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

            5.- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/331) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

            6.- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/332) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2002)

           

 

Teklifler

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

            2.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; “3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile “3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” nda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasi Ahlak Yasası) Teklifi (2/22) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, doğrudan gelir desteği ödemelerinin Kars’ta ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü  soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’daki yerel yönetimlerin turizm şirketlerinin ödediği vergilerden yeterince pay alamamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü  soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Burdur-Antalya demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü  soru önergesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Konyaaltı Beldesinde kapalı durumdaki bir otele  ilişkin Turizm Bakanından sözlü  soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Konyaaltı Beldesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait boş bir alana ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü  soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, TBMM Bilgi İşlem Merkezine ve bazı bilgi işlem hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Emekli Sandığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Hatay  Milletvekili Fuat Çay’ın, Yumurtalık- İskenderun arasında nitelikli endüstri bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/70) (Başkanlığa geliş tarihi:27.12.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1950-2002 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, harcama tutarı ve yapılan yollara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Şarköy-Karıştıran yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’un bazı ilçelerine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Ankara hızlı tren projesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da kurulacak üçüncü organize sanayi bölgesinin endüstri bölgesi olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Mevlana Kültür Merkezi Projesine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)