BIM Mguclu 2 109 2002-12-26T12:49:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 3 993 5664 TBMM 47 11 6955 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  19

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Aralık 2002 Perşembe

 

 

 

Tasarılar

1.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/322) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

            2.- Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı (1/323) (Adalet ve İçişleri ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

            3.- Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/324) (İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

            4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/325) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

            5.- Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/326) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

 

Teklifler

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.1.1998 Tarih ve 4325 Sayılı Kanun ile 15 Nisan 2000 Tarih ve 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/15) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2002)

            2.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in;  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/16) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2002)

3.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/17) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2002)

4.- Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan’ın; Milletvekili Seçimi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/18) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2002)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/19) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/20) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

 

Tezkere

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2001 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/135) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

 

Raporlar

 

            1.- Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 26.12.2002) (GÜNDEME)

            2.- Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 26.12.2002) (GÜNDEME)

            3.- Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 26.12.2002) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, İzmir çevresindeki, sanayi tesislerinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, işkence suçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2002)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, İzmir’in çöp depolama alanı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/64) (Başkanlığa geliş tarihi: (25.12.2002)

4.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Kayseri İncesu tren istasyonunda kara konteyner terminali yapılıp yapılmayacağına  ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/65) (Başkanlığa geliş tarihi: (25.12.2002)

5.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Kayseri Kuzey Çevre Yolu Projesinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/66) (Başkanlığa geliş tarihi: (25.12.2002)

6.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Kayseri’de doğalgazın ne zaman kullanılabileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/67) (Başkanlığa geliş tarihi: (25.12.2002)

7.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, İstanbul-Erzurum arası sefere konulan bir trenin Kars’a kadar gidip gitmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/68) (Başkanlığa geliş tarihi: (25.12.2002)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

2.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 30 Milletvekilinin, Amik Gölü kurutularak kazanılan arazinin dağıtımı, kullanımı ve bu konulardaki bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 57 Milletvekilinin, belli marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve Konya Karapınar’daki trafik kazası sonrası süreçteki nüfuz suiistimali iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2002)