BIM Mguclu 2 5 2002-12-20T14:10:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 245 1398 TBMM 11 2 1716 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  18

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Aralık 2002 Çarşamba

 

 

 

Raporlar

 

            1.- 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/320, 1/319)) (S. Sayısı: 6) (Dağıtma tarihi: 25.12.2002) (GÜNDEME)

            2.- Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi: 25.12.2002) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili M.Ergün DAĞCIOĞLU ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank’ın Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)

2.- Tokat Milletvekili M.Ergün DAĞCIOĞLU ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2002)