BIM Normal deneme 2 46 2003-07-24T11:39:00Z 2003-07-25T08:56:00Z 2003-07-25T08:56:00Z 2 689 3929 TBMM 32 7 4825 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  159

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Temmuz 2003 Perşembe

 

 

Tasarı

 

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/651) (Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

 

 

Raporlar

            1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın;  2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa “Geçici Ek Madde” Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/628) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/649) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/295) (S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla  ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

2.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

3.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizliğe, yoksulluğa ve emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, yabancı ülke limanlarında alıkonan Türk Bayraklı gemilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Ulusa Sesleniş Programının çekimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, turizm bölgelerindeki tefecilik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

5.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Kepez Elektrik’e el konulmasından sonra ortaya çıkan bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bavul ticaretinin geliştirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanlıkta görevlendirilen bir şahsa yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, son zamanlardaki orman yangınlarının nedenlerine ve alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2003)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Fiskobirlik’in Hazine adına yaptığı fındık satışı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

10.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, zorunlu tasarruf anaparası ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2003)

 

 

     Meclis Soruşturması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 76 Milletvekilinin, oğlu ve kızının sahibi olduğu denizcilik şirketi ile ticari ilişkileri bulunan ve daha önce görev yaptığı bir denizcilik şirketine ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/2) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 23.7.2003)