BIM Normal deneme 2 439 2003-07-23T13:30:00Z 2003-07-24T06:25:00Z 2003-07-24T06:25:00Z 4 2013 11477 TBMM 95 22 14094 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  158

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Temmuz 2003 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi : İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

            6.- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) (GÜNDEME)

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, İnebolu Limanının ne zaman bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, üniversitelerin öğretim kadrolarına atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

6.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçi borçlarına yeni bir ödeme kolaylığı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Valisi hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, BP ile TPAO arasında Karadeniz’de sondaj kuyusu açılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan toplumsal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan adli sistemin modernizasyonuna yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan “koruyucu hukuk” uygulamalarına yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan adaletin tam ve zamanında tesisine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan ceza ve tutukevlerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan aile merkezli politikalara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kadınların sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan reel sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan finans sektörü vizyonuna yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan döviz kurlarına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan finans sektörünün uluslararası standartlara yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan finansal ürün veya hizmetler ile fon mekanizmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan finans sektörünün derinleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan AR-GE faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan KOBİ’lerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan katılımcı demokrasinin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan ekonominin dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve kurumların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan bazı hizmetlerin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yoksullar, işsizler ve bakıma muhtaç kimselere yardıma yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yeni bir Anayasa hazırlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

25.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarının değiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

26.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan merkezi yönetimdeki yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

27.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kamuda verimliliğin artırılmasına ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

28.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

29.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yolsuzluğun önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

30.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan özerk kurumların denetimlerine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

31.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan esnaf ve sanatkârların desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

32.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yerel düzeydeki demokratikleşmeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

33.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yerel yönetim reformuna yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve istihdam planlamalarına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

35.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

36.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, Ege Bölgesinde doğrudan gelir desteği ve destekleme primi ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

37.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, belediyelere yapılan Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

38.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, festivallere yapılan maddi desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

39.- Aydın Milletvekili Mehmet Semerci’nin, eczanelerin sosyal güvenlik kurumlarından olan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

40.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, bazı yasama faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

41.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, İzmir’in Beydağ İlçesinde kestane ağaçlarında görülen hastalığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

42.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, POAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

43.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Hükümetin PKK-KADEK’le herhangi bir temas kurup kurmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

44.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TMSF’nin takibindeki bir icra dosyasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

45.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Emlakbank ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

46.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK üyeleri hakkında Pamukbank’la ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)

47.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD ile akaryakıt vergilendirmesinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2003)