BIM BIM 2 56 2003-07-03T14:36:00Z 2003-07-07T06:52:00Z 2003-07-07T06:52:00Z 3 971 5536 TBMM 46 11 6798 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  144

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

03 Temmuz 2003 Perşembe

 

 

Tasarılar

            1.- Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/634) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

            2.- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/635) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

            3.- Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/636) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

            4.- Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/637) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2003)

            5.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/638) (Çevre ve Adalet ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

Teklifler

            1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli II Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/157) (Plan ve Bütçe Komisyonuna ) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

            2.- Ankara Milletvekili  Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 22 Milletvekilinin; 2238 Sayılı Organ ve Doku, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/158) (İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına ) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003 )

            3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Milli Parkı Kanun Teklifi (2/159) (Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003 )

            4.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 33 Milletvekilinin; 193 Sayılı Kanunun, 4842 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi ile Değişik 103 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/160) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003 )

            5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/161) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003 )

 

 

Raporlar

            1.- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/377) (S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) (GÜNDEME)

            2.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı: 206) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/625) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) (GÜNDEME)

            4.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/611) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) (GÜNDEME)

            5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

3.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, petrol ve doğalgaz kuyularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

 2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu kurumlarına yapılan naklen atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, İzmir-Çanakkale çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

4.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun-Arsuz karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

5.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun liman işletmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

6.- Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar’ın, Hatay’daki internet altyapısına ve kablolu yayın hizmetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

7.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, okul müdürleri ile milli eğitim müdürlerinin atamalarında politik etki olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

8.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’de bir ilköğretim okulunda yapılan kına gecesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, açıktan atama izinlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/525)