BIM BIM 2 20 2003-07-02T13:51:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 2003-07-03T08:35:00Z 2 479 2734 TBMM 22 5 3357 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  143

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

02 Temmuz  2003 Çarşamba

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 19.6.2003 tarihli ve 4903 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2003)

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

2.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

3.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu  (1/623) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/365) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/367) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/551) (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman İlindeki belediyelere gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2003)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2003)

3.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, özelleştirilen KİT’lere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2003)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu’nun, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığındaki atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2003)