BIM BIM 2 14 2003-06-27T13:42:00Z 2003-06-30T05:48:00Z 2003-06-30T05:48:00Z 3 883 5034 TBMM 41 10 6182 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  140

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Haziran 2003 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2003)

            2.- Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/629) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

            3.- Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

            4.- Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) (Milli Eğitim, Kültür , Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

            5.- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı (1/632) (Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

           

Teklif

 

            1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesiyle Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesiyle Değişik Ek 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/156) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2003)

           

 

Tezkere

 

            1.- Özerk Kurumlar Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/323) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’n, Bursa-Yenişehir’de TMO’nun hububat alım zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, kamudaki özürlü personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, pasaport müracaatında gerekli belgelere ve alınan ücretlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, Marmara depremi sonrası müteahhitler aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özel sektördeki özürlü personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, bazı harcamaların vergi iadesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003)

6.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekiminin başka bir hastaneye atanmasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

7.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası Limanı özelleştirme ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

8.- Ankaara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan alt-üst geçit, metro ve köprülü kavşak ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

9.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, ibadethane ve imam sayıları ile kadrolara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

10.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, branş ve sınıf öğretmeni açığı olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

11.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, geçici işçilere kadro tahsis edlip edilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sokak köpeklerine ve hayvan barınaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

13.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, namus cinayeti mağdurlarına yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de tahsilat yetkisi verilmeyen TELEKOM bayilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)

15.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet müdürlerinin kıdem ve terfi kıstaslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2003)