BIM Mguclu 2 186 2002-12-19T13:03:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 5 1410 8039 TBMM 66 16 9872 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  14

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Aralık 2002 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı (1/286) (Adalet ve Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            2.- Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/287) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            3.- Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa İki Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/288) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            4.- Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/289) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            5.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/290) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            6.- Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/291) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            7.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/292) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            8.- Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/293) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            9.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/294) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            10.- Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı (1/295) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            11.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi , Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/296) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            12.- Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı (1/297) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            13.- Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı (1/298) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            14.- Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/299) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            15.- Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/300) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            16.- Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) (Çevre ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            17.- Türkiye’nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            18.- Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/303) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            19.- Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/304) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            20.- Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/305) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            21.- Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/306) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            22.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/307) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            23.- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/308) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            24.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/309) (İçişleri ve Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            25.- Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/310) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            26.- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı (1/311) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            27.- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/312) (Anayasa ve Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            28.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/313) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            29.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/314) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

 

 

 

            30.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/315) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            31.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            32.- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/317) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

Teklifler

 

            1.- Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında  41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 109 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/10) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

            2.- Konya Milletvekili Remzi Çetin’in; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/11) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

            3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. Maddesi 1 Sayılı Ek Gösterge Cetveli Sağlık Hizmetleri Sınıfı Bölümüne Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/12) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2002)

 

 

Rapor

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 4306 Sayılı Kanun ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/284) (S. Sayısı: 4) (Dağıtma tarihi: 19.12.2002) (GÜNDEME)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Malatya-Adana demiryolunun ne zaman ulaşıma açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kredi kartı borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, Kopenhag kararları sonrası KKTC’nin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2002)