BIM BIM 2 32 2003-06-26T07:33:00Z 2003-06-27T12:50:00Z 2003-06-27T12:50:00Z 2 536 3057 TBMM 25 6 3754 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  139

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Haziran 2003 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/627) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 1479 Sayılı  BAĞ-KUR Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/151) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

2.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları’nın ; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

3.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; 09.07.1945 Tarih ve 4785 Sayılı Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/153) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/154) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003)

5.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın; Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/155) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.6.2003)                      

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/529) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 26.6.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait mevduatların Vakıfbank off-shore hesabına aktarılıp aktarılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İstanbul-Pendik-Ballıca Köyündeki bir Hazine arazisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

 

 

 

 

 

 

     Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, TEKEL’in özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2003)