BIM Normal deneme 2 13 2003-06-03T10:50:00Z 2003-06-06T08:17:00Z 2003-06-06T08:17:00Z 1 247 1409 TBMM 11 2 1730 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  125

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Haziran 2003 Perşembe

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 53 Milletvekilinin; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/142) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 3 Milletvekilinin; 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/143) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2003)