BIM Normal deneme 2 142 2003-06-03T12:24:00Z 2003-06-06T07:00:00Z 2003-06-06T07:00:00Z 1 275 1571 TBMM 13 3 1929 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  124

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Haziran 2003 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop İli Dikmen İlçesinde çiftçilerin 2001 yılı doğrudan gelir desteği paralarını alamadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Erfelek Sağlık Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak illerin ve  alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)