BIM BIM 2 62 2003-05-20T14:58:00Z 2003-05-20T15:35:00Z 2003-05-20T15:35:00Z 6 2245 12800 TBMM 106 25 15719 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  113

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Mayıs 2003 Salı

 

 

Tasarılar

1.- Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/595) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

2.- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/596) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

3.- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/597) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/598) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

5.- Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/599) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

6.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/600) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/138) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa “Geçici Ek Madde” Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/139) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

 

 

 

Tezkereler

 

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/276) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/277) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/278) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/279) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/280) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

6.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/281) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

7.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/282) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

8.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/283) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

9.- Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/284) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

10.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/285) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

11.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/286) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

12.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/287) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

13.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/288) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

14.- Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu’nun  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/289) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

Raporlar

1.- Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/297) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003)  (GÜNDEME)

2.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003)  (GÜNDEME)

                        3.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart’ın Her Yıl “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003)  (GÜNDEME)           

4.- Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Tasvibe Sunulan 1997 Yılı Hesap ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/133) (S.Sayısı: 109) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003) (GÜNDEME)

5.- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Tasvibe Sunulan 1998 ve 1999 Yılları Hesap ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/106, 107) (S.Sayısı: 110) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003) (GÜNDEME)

6.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 Milletvekili ile Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 Milletvekilinin, Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/2,6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S.Sayısı: 134) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün, 4207 sayılı Kanun uyarınca uygulanan para cezalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Kula Mensucat Şirketine banka kredisi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, geçici işçilerin özlük haklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

4.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, yardımcı doçentlerin mali durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, ithal kömürle çalışacak termik santraller kurulacağı yönünde basında çıkan bir habere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

6.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in, Diyanet İşleri Başkanlığının THY ile yaptığı hac organizasyonuna ve yapılan görevlendirmelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

7.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in, THY’nın yurt dışında görevlendirdiği personele ve uçuşların fiyat tarifelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

8.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Rusya ile imzalanan doğalgaz anlaşmasına  ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

9.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in, doğalgazın kullanıldığı illere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

10.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in, Çankırı’daki kaya tuzu rezervine  ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan’ın, THY’nin Kahramanmaraş seferlerinin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

12.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, DSİ’nin Erzincan’daki projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

13.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Duru’nun, Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan nakdi yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

14.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan İstanbul İlinde dağıtılan yardımların miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

15.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, bazı kurulların başkan ve üyelerinin maaş ve ücretlerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

16.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

17.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Oltu Çayı üzerinde kurulması planlanan barajlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan’ın, Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğünün bitkisel ürün ithal kapıları listesine alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

19.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, elma üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

20.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin-Dargeçit İlçesinde Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

21.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin İlindeki eğitimle ilgili bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

22.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin İlindeki kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

23.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin’deki yüksek elektrik faturalarına ve Ceylanpınar sulama kanalları ile Ilısu Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

24.- Mardin Milletvekili Mehmet Beşir Hamidi’nin, Mardin İlindeki köylerin yollarının asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Irak petrollerinden Türkiye’ye pay verilmesiyle ilgili anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

26.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Karaman’da bir şahsın kaçırılması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

27.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar’ın, vatandaşlığa geçmek isteyen Batı Trakyalı soydaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

28.- Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

29.-Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Doğrudan Gelir Desteği projesinin Erzurum İlindeki uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

30.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum-Ilıca’daki petrol dolum tesisinin ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

31.- Yozgat Milletvekili İlyas Arslan’ın, bazı baraj ve sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

32.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Karaman İlindeki 2003 yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

33.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Karaman’da bir üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Hükümet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

4.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)