BIM Mguclu 2 74 2002-12-16T15:16:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 3 775 4421 TBMM 36 8 5429 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  11

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Aralık 2002 Pazartesi

 

 

 

 

Tasarı

 

            1.- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/285) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

 

Teklifler

 

            1.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/6) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan ve 3 Milletvekilinin; Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/7) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Dahilindeki İllerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

            4.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/9) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

 

Rapor

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları  (1/282) (S. Sayısı: 3’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.12.2002) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinde öncelik kriterlerine ve dekar başına ödeme miktarının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

2.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinin, mülkiyet yerine üretici olma şartına ve ürün çeşidine göre yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

3.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinin üreticilerin borçlarına mahsup edilip edilmeyeceğine ve kalan ödemelerin zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

4.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, tabii afetlerden zarar gören üreticilere verilen destek ile tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Tiflis Demiryolu Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2002)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nın Demirbank tasarrufuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun bir rapor hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Merkez Bankasının müdahalesiyle Demirbank’ın Fona devrinin önlenip önlenemeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun BDDK hakkındaki raporunun işleme konulup konulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK üyeleri hakkında savcılığa soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, İzmir Karşıyaka-Çiğli bölgesinin hastane ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Makedonya’daki Ata-Evinin müze ev olarak yeniden inşa edilmesine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

7.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ’da yürütülen kazıların ödeneklerine ve Tekirdağ Müzesinin personel ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, İzmir’in bazı ilçelerindeki yapımı bitirilemeyen hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

9.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya-Kale  İlçesinde yaşanan doğal afetle ilgili yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Zorunlu Tasarruf Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

11.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, İzmir İlindeki bazı su işleri projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

12.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Kızılay-Çayyolu metro projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2002)