BIM Normal deneme 2 8 2003-05-02T07:50:00Z 2003-05-07T14:29:00Z 2003-05-07T14:29:00Z 1 260 1483 TBMM 12 2 1821 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  104

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mayıs 2003 Salı

 

 

Raporlar

 

               1.- Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/575) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) (GÜNDEME)

               2.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) (GÜNDEME)

               3.- Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) (GÜNDEME)

               4.- 190 Sayılı Genel  Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sağlık Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/554) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) (GÜNDEME)

              

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Emekli Sandığının bir kişiye yüksek miktarda borç tahakkuk ettirdiği haberlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 milletvekilinin, özelleştirme uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)