BIM BIM 2 236 2003-04-30T11:34:00Z 2003-05-06T11:25:00Z 2003-05-06T11:25:00Z 2 642 3660 TBMM 30 7 4494 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  102

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Mayıs 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/586) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            2.- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/587) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            3.- M483-I.C.M Mermisinin Avrupa'da Ortak İmali İçin Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması İle Sözleşme Yapılması İsteği İle İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Milli Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/588) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            4.- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası  Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/589) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            5.- Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/590) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

 

Teklifler

 

            1- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan’ın Her Yıl “Eğitim Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            2. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/127)  (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

            3. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/128)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, İzmir-Bornova Yakaköy’deki orman arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar nedeniyle İzmir’deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

4.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

5.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, THY bürokratlarının görevden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kadastro Kanununa göre personele ek görev ücreti verilip verilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

3.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Fatsa Belediye Başkanının yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)