Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 4. Yasama Yılı
99. Birleşim 14/Mayıs /2002 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 153 sayfadır.

BAŞKAN - Önergeyi geri çekiyorsunuz. Peki.

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, önergede tek imza vardı, imza sahibi de burada yok, kim çekiyor? İmza sahibi yok ki!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Biraz önce, Veysel Candan'ın ismi önergede olmamasına rağmen, Başkan "imzala ve konuş" derken...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Yanlış yaptı.

BAŞKAN - Sayın Yalman, bilgi sunayım. 16.4.2002'de görüşülmeye başlamadan önce imzasını atmış, geri almış. Tek imzayla...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Biraz önce önerge okundu ve tek imza okundu, Mustafa Sait Gönen.

Biraz önce, o önerge tek imzayla okundu. Sayın imza sahibi de burada yok.

BAŞKAN - Sayın Yalman, isterseniz görebilirsiniz.

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hayır efendim. O zaman, yeni atılmış, okunduktan sonra atılmış; bu da uygun değil, İçtüzüğe aykırıdır. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler)

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - O zaman niye işleme koydunuz?

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sahtecilik bu.

BAŞKAN - Şimdi, yanlış anlama olmasın; demin, iki önergenin birleştirileceğini söyledim; ama, ikiye düşmüş oldu. Sizin talebiniz "ikinci önerge" ibaresini ihtiva ediyordu; ama, diğer önerge geri çekilince işleme koyamıyorum, madde oylamasına geçiyorum.

26 ncı maddeyi oylarınıza...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Madde oylamasında kullanın Sayın Başkan.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Madde oylamasında kullanın o zaman.

BAŞKAN - O zaman, ayağa kalkacaksınız Sayın Polat.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Yani, sizin hatanızın vebalini biz niye üstlenelim? Birleştirdiniz, siz yaptınız! Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen, sakin bir şekilde birbirimize derdimizi anlatalım.

"26 ncı maddenin ikinci önergesinin oylaması" diyor ibare. Arkadaşlarımız "kendilerine de sordurttuk" diyor; ama, siz, burada, tartışacağınıza 20 arkadaşımız olarak ayağa kalkarsanız, o talebinizi değerlendirelim.

III. - YOKLAMA

(AK Parti ve SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yoklama istiyoruz...

Zaten kalkmış 20 kişi...

BAŞKAN - 20'yi sayacağız ki, ondan sonra Sayın Polat.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Tamam, sayın efendim.

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, Sayın Polat, Sayın Yalman, Sayın Erbaş, Sayın Ulucak, Sayın Çelik, Sayın Kamalak, Sayın Budak, Sayın Yalçınbayır, Sayın Geçer, Sayın Öztek, Sayın Canbay, Sayın Kukaracı, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın Ayhan, Sayın Gören, Sayın Okudan, Sayın Batuk, Sayın Günbey, Sayın Güneri, Sayın Bekâroğlu.

3 dakika süre veriyorum ve işlemi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeterli çoğunluğumuz vardır.

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/878) (S. Sayısı : 850) (Devam)

BAŞKAN - 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

130

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa