Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
15. Birleşim 10/Kasım /2009 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 89 sayfadır.

Kabul edilmemiştir.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, mikrofonu açarsanız bir şeyi vuzuha kavuşturmak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - 60'ıncı maddeye göre bir şeyi vuzuha kavuşturmak istiyorum.

Bu gün 10 Kasım, Kurucumuz Ulu Önderin diğer hayata intikalidir ve buradan uygunsuz birtakım sözler var. Olayı vuzuha kavuşturmak yüce Meclisi bilgilendirmek istiyorum.

BAŞKAN - Efendim, bizim böyle bir usulümüz yok.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan. Grup önerileri konuşulurken sayın milletvekillerinin…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Var Sayın Başkan, usul var.

BAŞKAN - Hayır efendim, yok.

Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.38

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Mehmet Ali ŞAHİN

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

Alınan karar gereğince, bu kısmın 371'inci sırasında yer alan, Hükûmet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen demokratik açılım konusunda Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 102'nci ve 103'üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesine başlıyoruz.

IX.- GENEL GÖRÜŞME

A) ÖN GÖRÜŞMELER

1.- Hükûmet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, demokratik açılım konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)

BAŞKAN - Hükûmet? Yerinde.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, ben sözümü yineliyorum.

BAŞKAN - Genel görüşme önergesi Genel Kurulun 3/11/2009 tarihli 12'nci Birleşiminde okunduğundan tekrar okutmuyorum.

İç Tüzük'ümüze göre genel görüşme açılıp açılmaması hususunda sırasıyla Hükûmete, siyasi parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.

Konuşma süreleri Hükûmet ve gruplar için yirmişer dakika, önerge sahipleri için onar dakikadır.

Şimdi, söz alan üyelerin isimlerini okuyacağım:

Önüme gelen listeye göre, Hükûmet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay.

Gruplar adına: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Onur Öymen, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına da İzmir Milletvekili Oktay Vural konuşacaklar.

Diğer gruplarımızın isimleri henüz bildirilmedi.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ben talebimi yineliyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun, talebiniz?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Eğer mikrofonu açarsanız yerimden, kürsüye çıkmadan bir konuyu vuzuha kavuşturmak istiyorum. Yani böyle bir günde kurucu iradeye sahip bir liderin yanlış algılandığını, yanlış tarif edildiğini düşünüyorum ve yüce Meclisin, Parlamentonun bir konuda dikkatini çekmek istiyorum. Hiçbir sataşma yok. Hiçbir sataşma olmayacak Sayın Başkan.

52

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa