Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
79. Birleşim 21 Nisan 1998 Salı

62 - Sabahattin Yıldız (Muş)

63 - Nurettin Kaldırımcı (Kayseri)

64 - İsmail Özgün (Balıkesir)

65 - Metin Perli (Kütahya)

66 - Fikret Karabekmez (Malatya)

67 - Ramazan Yenidede (Denizli)

68 - Lütfi Yalman (Konya)

Gerekçe:

Ülkemizde, uzunca bir zamandan beri, özellikle Kurban Bayramları döneminde, Türk Hava Kurumu mensupları ile vatandaşlarımız arasında çok yoğun bir çatışma ortamının oluştuğu, medyanın birinci haberleri arasında yer almaktadır.

Gönlümüz arzu ederdi ki, en azından bu Kurban Bayramı münasebetiyle halkımızla yöneticilerimiz arasında, her zamankinden çok ihtiyacımız olan sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik tohumları ekilsin.

Yani, Türkiye, diniyle barışsın ve ideolojilerden arınmış demokratik bir devlet haline gelsin; ama, olmadı. Bu mantıkla, bu yönetim anlayışıyla olmayacağı da anlaşılıyor.

Bu huzursuzlukların temel sebeplerinden birisi de, THK mensupları veya görevlendirdiği kişiler, yanlarına polis veya jandarmayı da alıp evlere, derneklere, vakıflara, Kur'an kurslarına ve camilere baskınlar yaparak, vatandaşlarımızın ellerinden zorla, âdeta derilerini gasp ederek, terör havası estirmektedirler.

Benzeri, ancak, yasakçı, dayatmacı, hak hukuk tanımaz totaliter yönetimlerde görülebilen bu durum ise, memleketimizde toplumsal barışı ve huzuru zedelemekte, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaktadır.

Oysa, bugünlerde, medyada, THK'nın imkânlarının har vurulup harman savrulduğu, suiistimallerin dizboyu olduğu, kaynakların yerinde, isabetli ve gayesine uygun olarak kullanılmadığı şeklinde sayısız haberler yer almaktadır.

Bu meyanda, 8-9 Kasım 1997'de 35 incisi yapılan THK'nın Genel Kurulunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Korgeneral Cumhur Asparuk konuşmasında, THK'daki yolsuzlukları bir bir anlattıktan sonra "eğer, bu söylediklerimin tersini kanıtlarsanız, huzurlarınızda rütbelerimi sökeceğim" şeklindeki ifadesi, 10 Kasım 1997 tarihli gazetelerde geniş yankı uyandırdı.

Ayrıca, basında yer alan iddialar arasında;

1- Yasalar gereği, THK tarafından toplanan derilerin yüzde 40'ı kuruma, yüzde 25'i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna, yüzde 15'i Kızılay'a, yüzde 15'i Çocuk Esirgeme Kurumuna, yüzde 5'i de Diyanet Vakfına bırakılması gerekirken, 1992 yılından beri bu kurumların payının ödenmediği, bu payın bugün toplam miktarının 1 trilyon 714 milyar lira olduğu,

2- Atilla Taçoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, eşleriyle birlikte, 1997 yılında Cannes Film Festivaline katıldı. Festival boyunca yapılan harcamaların, anlaşıldığı kadarıyla, fitre, zekât ve kurban derilerinden elde edilen paralardan karşılandığı,

3- a) Yolsuzluk nedeniyle işten çıkarılan pilotların başka şubelerde tekrar göreve başlatıldığı,

b) Sayın Taçoy'un, kurumun uçaklarını makam uçağı haline getirdiği,

c) Kurumda, özellikle uçuşlar konusunda yolsuzluklar yapıldığı, yapılmayan uçuşların yapılmış gibi gösterildiği, iki saat süren uçuşların kayıtlara üç saat olarak geçildiği de medyada yer alan yaygın haberler arasındadır.

Netice olarak, yukarıda bahsettiğimiz ayyuka çıkmış yolsuzluk iddialarının yanında, medyada daha nice, sayısız iddialar yer almaktadır.

Bu durum ise, kuruluş amacı Türk havacılığını güçlendirmek, insanımıza sevdirmek "istikbal göklerdedir" diyerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak olan ve Atatürk tarafından kurdurulan THK'ya karşı vatandaşlarımızın güvenini ve desteğini her geçen gün azaltmaktadır.

Bütün bu izahlarımızın ışığı altında, bu kurumun daha fazla yıpranmasını önlemek, üzerindeki şaibeleri kaldırmak, vatandaşlarımızın bu kuruma karşı oluşan güvensizliğini gidermek, kaynaklarının yerinde, isabetli kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, açığa kavuşturmak gerekmektedir. Bundan sonra, her Kurban Bayramı döneminde THK ile vatandaşın münasebetlerini çağdaş hukuk devletindeki düzeye çekmek için mevcut engellerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla bu Meclis araştırması hazırlanmış ve Yüce Heyetinizin huzuruna getirilmiştir.

Genel Kurulun takdirlerine arz olunur.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Bir gensoru önergesi vardır; okutuyorum:

2. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 57 arkadaşının, Marmaris-İçmeler Belediyesince yeşil alan olarak belirlenen ve sonra millî park alanı ilan edilen ormanlık bir sahayı kanuna aykırı şekilde bir şahsa tahsis ettiği iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/15)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

23