E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 5. Yasama Yılı
1 Söylevler Ve Demeçler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Başbakan Süleyman Demirel'in, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in Washington'daki Walter Reed Hastanesinden Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesine getirilmesiyle ilgili gerçekleri ve bu hususta alınan kararı açıklayan demeci
5 4 22:24
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 7. Yasama Yılı
2 Önergeler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Başbakan Süleyman Demirel'in TBMM müşterek toplantısının bugünkü gündeminde yazılı olan konudaki görüşmelerin, gizli oturumda cereyan etmesine dair önergesi
7 1 2
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Anayasanın 166 ncı maddesi gereğince, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesti münasebetiyle
7 2 5
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Boykotlar, öğrenci hareketleri ve demokratik rejim aleyhindeki aşın akımlarla ilgili olarak TBMM'nin Anayasa düzeni içinde görevini yapacak kudrette olduğunu belirtmek üzere
9 3 35:55
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Son günlerde üzücü sonuçlar meydana getiren gençlik olaylarına dair
9 8 120:126
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İstanbul ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçesinde 16.6.1970 günü saat 21:00 den itibaren 1 ay süre ile Sıkıyönetim ilân edildiğine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
9 14 236:248
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, makam ve memuriyet mevkii ile ilgili işlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanunu'nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan hakkında Anayasamın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu münasebetiyle
10 1 108:114 122
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nun 240 ncı maddesi kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 1 4:8
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden istifade ettirilmesinde 5 Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nun 240 ncı maddesi kapsamına girdiği iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine kurulan Soruşturma Komisyonu raporu münasebetiyle
11 13 671:675
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartlardaki gelişmeler münasebetiyle
13 4 19:21 48
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.12.1974 günü saat 24:00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 1 20
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : TRT Kurumu, Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 240ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin yeniden 30 gün uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
14 8 144
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 13 358
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Ülkemizde uzun süreden beri devam eden, boyutları ve şekilleri gittikçe artan anarşi ve terörün önlenmesi hususunda Parlamentonun tarihi bir görevle karşı karşıya bulunduğu hakkındaki, Başkanlık sunuşu münasebetiyle
19 92 620:625