E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : 29.7.1970 gün ve 1319 saydı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı bükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
5 76 224:228 231 233 242:244
5 77 255:256 260:261 266
2 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın bankalara yatırılan tasarruf mevduatı konusundaki gündem dışı demecine cevabı
6 96 615:616
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 14 466:469
4 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
8 21 5:17
8 22 133:142
9 30 529
5 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı maddeleri münasebetiyle
9 30 486
6 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (MALİYE BAKANI) : 1973 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 30 419:431 433 444:445
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 25 40 94
8 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 35. maddesiyle ilgili değiştirme önergesi münasebetiyle.
36 31 484
9 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
36 31 459
10 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletler-arası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete yetki veren 798 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Kanun tasarısı münasebetiyle.
37 50 312
11 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, 11 Aralık 1977 tarihinden 5 Ocak 1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye Bakanlığı tarafından hangi belediyelere ne miktar yardım yapıldığına dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 55 460
12 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
38 77 570
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 32 4:15 103:113
14 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 40 398:400
15 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun teklifi münasebetiyle.
42 42 502:506
16 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifi münasebetiyle.
43 45 29:33
17 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Kuyumcu esnaf için Maliye Bakanlığınca 10 Nisan 1979 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 17 sayılı Tebliğe dair açıklaması.
43 60 530:533
18 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (KAYSERİ) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen ve arkadaşlarının, Ekonomiyi Güçlendirme Programı üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair Önergeleri münasebetiyle.
43 64 627:635 647:649