E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, korunmaya muhtaç çocukların yurt ve tahsisatlarına dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 399 401:402
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 7 241:242
3 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip Ataklı'nın, müebbet hapse mahkûm bulunan düşük Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'na dair sözlü sorusuna cevabı
7 14 273:274 276:277
4 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'ın, tedavi için yurt dışına gönderilen hastaların mâruz kaldıkları müşkülât ve bu hususta alınan tedbirlere dair sözlü sorusuna cevabı
7 14 267 270
5 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki Kurbağalıdere mıntakasına dair sözlü sorusuna cevabı
7 26 616
6 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 39 286:300 304:306
7 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Trabzon Üyesi Reşat Zaloğlu ve arkadaşlarının, Ankara'daki müessif uçak kazasında Ankara Hastanesi vazifelilerinin Lübnan Sefiri ve beraberindeki heyetle Kadınlar Birliği temsilcilerine yaptıkları muamele ve kaza karşısında takındıkları durum hakkında Ulus gazetesinde vâki neşriyata ve bu hususta tetkikat yapmak üzere dört kişilik bir Meclis Araştırma Heyeti seçilmesine dair önerge ile Kayseri üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun bu mevzu ile ilgili önergesinin okunması münasebetiyle demeci
9 42 665:666
8 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve müessese'leriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 44 78
9 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in bâzı dergi ve gazetelerde intişar eden hidrojenlenmiş yağlar ve kalb hastalıklarına ait yazılara dair sözlü sorusuna cevabı
10 50 401:403
10 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in kaloriferlerde linyit kömürü yerine Fuel Oil yakılmasına dair soruları münasebetiyle
12 78 33:34
11 Demeçler Ve Söylevler YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun; İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın şahsına vâki isnatlarını cevaplamak üzere söz aldığı, fakat içişleri Bakanının istifa ettiğini öğrendiğinden şimdi bu konuya derinlemesine temas etmiyeceğini beyanla, hakkında söylenenlerin doğru olmadığını ve her zaman ef'alinin hesabını vermeye hazır olduğuna dair demeci
15 117 227:228