E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağlık sosyalizasyonuna dair sözlü sorusuna cevabı.
39 48 557
2 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Adana Doğumevine alınmıyan bir hastaya dair sözlü sorusuna cevabı.
42 77 15:16
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özdenin, hastanelerin idaresine dair sözlü sorusuna cevabı
44 13 451:453
4 Demeçler Ve Söylevler VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan'ın; Kars'ta, Susuz ilçesindeki Kâzım Karabekir İlköğretmen okulunda meydana gelen hastalığın, Bakanlıkça yapılan tetkikat sonunda, etten husule gelen bir gıda zehirlenmesi olup «Paratifo B.» olarak teşhis konduğuna, alınan tedbirlerle ölüme sebebiyet verilmediğine dair demeci
44 15 502
5 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
44 16 563
6 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1968 yılı Sağlı ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 785:797
7 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
47 64 537:540 546 548
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına dair sözlü sorusuna cevabı
49 6 160:162
9 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 30 285:298
10 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24. maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
53 58 319
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
56 35 753:767
12 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı Memurin Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
57 48 255:258
13 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısı münasebetiyle
57 53 476:477
14 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman Ali Hocagil'in, Erzurum'da, sağlık ocağı ve sağlık evi sayılarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
57 57 551
15 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
58 69 249:254
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
16 Demeçler Ve Söylevler VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın; sınaî maliyet sistemi ile tespit edilen ilâç fiyatlarının artma sebebinin % 95 ini ithal ettiğimiz ilâç hammaddesi fiyatlarının dış piyasada büyük artışlar göstermesi ve iç piyasada da işçi ücretleri ve ambalaj masraflarının artması olduğuna dair
62 19 378:379
17 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
63 33 596:609