E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
1 10 159:162
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Cahit Tokgöz'ün, Anayasanın 41. ve 129. maddeleri ve 91 numaralı Kanun mucibince hazırlanması gereken Devlet kalkınma plânlarına dair sorusuna cevabı
1 19 286:289
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Doğu-Anadolu'da, kuraklık sebebiyle husule gelen hayvan yemi ve insan yiyeceği darlığı konusunda mahallinde tetkikler yapmak üzere Cumhuriyet Senatosundan beş kişilik bir heyet seçilmesi hakkındaki önerge münasebetiyle
1 19 269
4 Demeçler Ve Söylevler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Doğu'daki kuraklık hakkında Hükümetin izahatı
1 20 294:298 307:312
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 Ocak 1962 tarihli 21. Birleşiminde Doğu illerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik etmek üzere seçilen 5 kişiden mürekkep Komisyonun raporu münasebetiyle
3 42 117:124
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
3 58 609:614