E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon raporu münasebetiyle
5 92 437:446 451:454
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 6 170:190 218:221
6 7 228:241 250 254:255 268:270 274 277 280:281 283:289 292:293
3 Demeçler Ve Söylevler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu; Türkiye'ye yapılacak yardımla ilgili olarak Avru'pada toplanan Konsorsiyum görüşmelerine katıldığı ve Konsorsiyum'un kararları hakkında demeci
7 14 257:263
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi münasebetiyle
8 35 429:432
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68. maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 66 21:24
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
38 66 33:36 38
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 4792 sayılı Sosyal Sigartalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20. maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 67 76:79
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20. maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 68 103:105
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 71 287:288