E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 32 542:554
2 Önergeler TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
53 69 599:600
3 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
53 70 623 634:637 650:651 653 656:657