E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in, Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyle Ankara Televizyonunda gösterilen filmin Sovyet Büyükelçiliğinden temin edildiğine dair
54 6 328
2 Demeçler Ve Söylevler TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Öğretmen boykotu ile ilgili olarak yapılan konuşmalara cevabı
54 14 528:529
3 Söz Alanlar TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1970 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
56 33 371:376
4 Söz Alanlar TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevabı ve ülkenin vahim duruma düşmediğine ve düşmeyeceğine dair
57 45 160:162
5 Söz Alanlar TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
57 57 561:563 566:568
6 Demeçler Ve Söylevler TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in; Tabiî Üye Suphi Karaman'ın gündem dışı demecine cevabı
57 59 634:636
7 Demeçler Ve Söylevler TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in, İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevaben, 1960 vasatının bugün mevcudolmadığına, ancak bunu yaratmak isteyenlerin bulunduğuna ihtilâl kelimesinin Parlâmento kürsülerinden sık sık tekrarlanmasının memleket hayrına olmayacağına dair
59 75 68:70
8 Söz Alanlar TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün harc ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
59 75 92:93
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
9 Demeçler Ve Söylevler TURAN BİLGİN (MEHMET TURAN BİLGİN) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in, İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'e cevaben, itimat müessesesinin Anayasada tarifini bulduğuna, iktidarın muhalefet partilerinden itimat beklemesinin mantıkî olmadığına, partilerin iktidara gelme yollarının Anayasa ve mevzuatta yer aldığı cihetle muhalefetin Başbakanı istifaya davet etmesinin Anayasaya ve mantığa aykırı düştüğüne dair
64 45 180:182