E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın, Başkanlık Divanı seçimleri dolayısiyle beyanatı
1 4 28
2 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suad Hayri Ürgüplü'nün, 1962 yılı Bütçe görüşmelerine başlanması münasebetiyle demeci
1 28 520
3 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU BALIKESİR ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : 1962 yılı bütçe görüşmelerine başlanması münasebetiyle demeci.
1 28 520
4 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün, bütçe görüşmelerinin sona ermesi münasebetiyle demeci
2 36 633:634
5 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanlığın, bâzı komisyonların henüz teşkil etmedikleri, Başkanlık Divanlarını ve Bütçe Komisyonunun da Millet Meclisi Bütçe Komisyonu ile temas ederek Karma Komisyonunu kurmaları ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin de Parlâmentolar Birliği Türk Grubu için aday göstermesi hususundaki temennisi
3 43 168
6 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün, iki bine yakın işçinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine dertlerini ve isteklerini bildirmek arzularını ifade etmeleri, üzerine, Büyük Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen ile birlikte işçi temsilcileriyle görüştüklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisince bütçenin çıkarıldığı, yatırımlara başlandığı zaman işsizliğin giderileceği, dilek ve şikâyetlerin Başbakan ve ilgili Bakanlara duyurulacağı hususlarının temsilcilere anlatıldığına dair beyanatı
3 58 601
7 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU BALIKESİR ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : İki bine yakın işçinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine dertlerini ve İsteklerini bildirmek arzularını ifade etmeleri, üzerine, Büyük Millet Meclisi Başkanı Fuad Sîrmen ile birlikte işçi temsilcileriyle görüştüklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisince bütçenin çıkarıldığı, yatırımlara başlandığı zaman işsizliğin giderileceği, dilek ve şikâyetlerin Başbakan ve ilgili bakanlara duyurulacağı hususlarının temsilcilere anlatıldığına dair beyanatı.
3 58 601
8 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU BALIKESİR ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Anayasa Mahkemesine üye seçimi münasebetiyle.
4 60 99
9 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın, 41 e ikinci ek S. Sayısı kanun teklifinin görüşülmesinin bugün bitirilmesi mecburiyeti karşısında Cumhuriyet Senatosunun toplantıya davet ettiği ve dün, Birleşimin sona ermesini mütaakıp bâzı üyeler arasında cereyan eden hâdiselerden duyduğu üzüntüyü ifade ve bunun Cumhuriyet Senatosunda son hâdise olarak kalmasını temenni eylediği hakkındaki demeci
5 84 3:4
10 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın, Bütçe Komisyonunda, vâki istifalar dolayısiyle, Anayasanın 94. maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen partilerin ve bağımsızların üye sayısı nisbeti bozulmuş olduğundan komisyonun mülga bulunduğuna, partiler ve bağımsızların kaçar üye seçeceklerinin tesbit olunarak gelecek birleşimde arz edileceğine ve yeniden seçim yapılacağına dair demeci
5 88 349
11 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ancak beş tasarı veya teklifin bulunduğunu, müstacel mahiyetteki münakale tasarılarının henüz Cumhuriyet Senatosuna intikal etmediğini ve Meclislerin tatil yapmamasına karar verildiği hakkında demeci
5 93 495
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
12 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın, birinci toplantı yılı çalışmalarına ait demeci
6 2 34
13 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKİLİ) : Başkanın; Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'ın, tutanakların basılmasının gecikmesine dair geçen birleşimdeki demecine cevabı
7 19 393
14 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle
7 25 587:591
8 27 18:19
15 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın, iş takip büroları kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair Cumhuriyet Senatosundan sözlü sorusu münasebetiyle.
8 30 112
16 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın A) 1963 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının Karma Komisyondaki görüşmelerinin sona erdiğini, 28.1.1963 Pazartesi günü üyelere tevzi olunacağını ve bütçe müzakerelerinin 30.1.1963 Çarşamba günü bağlıyacağı, B) Arka arkaya üç oturumda bulunmıyan üyelerin izinsiz sayılmalarına dair karar tatbikatının devam ettiğini, bundan sonra oturum aralarında da yoklama yapılacağı, C) Üyelerin haftalık izinler için Başkanlığa, haftayı aşan izinler için de Başkanlık Divanına müracaat etmeleri gerektiğine dair sözleri
8 32 199:200
17 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKİLİ) : Başkanın; Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sayılı Kanunla açılacak bir Teknik okula ilâveten Zonguldak'ta yeni bir Teknik Okul açılması hakkındaki kanun tasarısının 24.1.1963 günlü 32. Birleşimde kabul edildiği, ancak, Senatoda âzami müddet geçtikten sonra müzakere edildiğinden, Anayasanın 92. maddesi gereğince Millet Meclisi metninin kanunlaştığı; (Millet Meclisi 1/26; Cumhuriyet Senatosu 1/74) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ile, (Millet Meclisi 1/104; Cumhuriyet Senatosu 1/75) Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifinin muayyen müddet zarfında Senatoda görüşülmediğinden Mîllet Meclisi metinleri kanunlaştığı cihetle her üç kanun dosyasının Millet Meclisine geri verileceği (Millet Meclisi 2/184; Cumhuriyet Senatosu 2/31 Komisyonların, bu gibi hallere meydan vermemek üzere, tasarı ve teklifleri vaktinde görüşerek Genel Kurula tevdi etmeleri gerektiği hakkındaki bildirisi
8 33 263:264
18 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Son uçak kazası hakkında Başkanın demeci ve bu hususta Senato grupları başkanları önergesi
8 36 545
19 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkanın; Avrupa Konseyi İstişari Meclisine Cumhuriyet Senatosundan seçilecek üyeler için, partilerin adaylarını tesbit ve Başkanlığa bildirmeleri hakkında sunuşu
10 54 497
20 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKİLİ) : Başkanın; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünü görüşmek üzere 10.4.1963 günü toplanmasına dair sunuşu
10 54 497 514:519
21 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKİLİ) : Başkanın; Meclisler Müşterek Başkanlık Divanı kararları hakkında sunuşu
10 54 496:497
22 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKİLİ) : Başkanın; Senato üyelerinin kordiplomatiğe ve milletvekillerine ait locaya misafir oturtmamalarına dair sunuşu
10 54 497
23 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Cumhuriyet Senatosunun iki yıllık çalışması hakkında söylevi
15 124 477:478
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
24 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyle.
16 1 2
25 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI) : Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Başkanlık seçiminde bugüne kadar yapılan oylamalarda oyların donmuş bulunduğunu, seçimi sonuçlandırabilmek için kendisine oy verilmemesi hususunda demeci
16 3 14:16
26 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, 13 Ocakta toplanacak Avrupa Konseyi İstişari Meclisi Genel Kurulunda Kıbrıs ve İspanya'nın Konseye âzâlığı konuları üzerinde konuşabileceği nazara alınarak delegasyonumuza, Hükümetçe gerekli direktiflerin verilmesi lüzumuna dair demeci
17 25 260:261
27 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Adalet Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde vukubulan greve dair Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu (7/131)
17 31 521
28 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Alpdündar imzalı bültene dair yazılı soru önergesi, ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in cevabı (7/132)
17 32 527
19 44 17:18
29 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde vuku bulan greve dair Çalışma, İçişleri, Milli Eğitim ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu (7/131)
17 32 527
30 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde vuku bulan greve dair Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim ve Adalet bakanlarından yazılı sorusu (7/131)
17 32 527
31 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde vukûbulan greve dair Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim ve Adalet Bakanlarından yazılı sorusu (7/131)
17 32 527
32 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : 1964 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
18 42 962
33 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : 1964 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
18 43 1070:1071
34 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : 1964 yılı yasama organları Bütçesi münasebetiyle
18 43 1079
35 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün; siyasi partilerin temaslarda bulunarak, memleketimizin ilgili bulunduğu iç ve dış meselelerde tesbit edilecek müşterek esaslar dâhilinde hareket etmeleri lüzumunu belirten konuşması
19 47 105:107
36 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Yeni Sabah Gazetesinin fısıltı sütununda intişar eden bir yazıya dair yazılı soru önergesi, ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in cevabı (7/133)
19 50 251:252
37 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Danıştay Kanunu münasebetiyle
20 68 281
20 69 403
38 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Damga Vergisi Kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 499:500
39 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Harçlar Kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 457 478
40 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi Kocaş'ın, Cumhuriyet Senatosunun üçte bir üyesinin yeniden seçilmesi neticesinde eski üyelerden tekrar seçilenlere verilen tahsisatın kanuni olup olmadığının Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Hesapları İnceleme Komisyonunda tetkik ettirilmesi hakkında önergesi münasebetiyle
21 84 253:254
41 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
21 86 440
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
42 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Adalet Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin Rafinerisinde vukubulan greve dair, yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın cevapları (7/131)
22 1 11:13
43 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Çalışma Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin Rafinerisinde vukubulan greve dair, yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın cevapları (7/131)
22 1 11:13
44 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin Rafinerisinde vukubulan greve dair, yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın cevapları (7/131)
22 1 11:13
45 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin Rafinerisinde vukubulan greve dair, yazılı soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın cevapları (7/131)
22 1 11:13
46 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Anayasa Mahkemesi asıl Üye seçimi münasebetiyle
22 9 207
47 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
22 15 382
48 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş'in; Deniz Nakliyat TAO hakkında teşkil edilen Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna yeni yapılacak ihbar ve gösterilecek delil üzerinde de incelemeler yapmak yetkisinin verilmesine dair önergesi münasebetiyle.
23 23 99
49 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 43. maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi münasebetiyle.
23 24 149:150
50 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde vukubulan greve dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in ek cevabı (7/131)
24 29 102
51 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : 1965 yıl Bütçesi münasebetiyle
24 29 17 50:52
52 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Bütçenin görüşme usulü hakkında.
24 33 542:543
53 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Dışişleri Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 996:1000
54 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 957
55 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün, 301-306 sayılı Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanunu hükümlerini tadil eden kanun tasarısı görüşülme süresinin, Millet Meclisinde görüşülme süresi olan 19 günlük müddeti bütçe görüşmeleri ile araya giren bayram dolayısiyle çok kısalmış olduğundan, bütçenin tümünün oylamasını takibeden günden muteber olmak üzere 9.2.1965 Salı gününe kadar tatile girilmesine dair önergesi münasebetiyle.
24 36 1030
56 Hükümet Programının Okunması SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 29 uncu Hükümetin (Ürgüplü Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
25 47 358:368
57 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 29 uncu Hükümetin (Ürgüplü Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
25 48 373:374
25 49 376:415
58 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocaklarında işçilerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılışı şekline itiraz mahiyetinde vâkı ocaklara girmeme ve girmek istiyenlere mâni olma hareketlerinden doğan hâdiseler hakkında
26 53 3
59 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Kıbrıs hâdiselerinin son inkişafları, bu husustaki müzakerelerin mahiyeti ve Hükümetin yönettiği politika hakkında Cumhuriyet Senatosuna bilgi vermek üzere gizli oturum yapılmasına dair
26 59 276:277
60 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Gizli oturum yapılması teklifi münasebetiyle
26 59 277
61 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Milli İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda ivedilikle incelenmesi hakkında.
26 63 408
62 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün; Millet Meclisinde TRT Kurumunda Meclis araştırması yapılması hakkındaki görüşmelerle ilgili olarak Millî Birlik Grubu adına Tabii Üye Vehbi Ersü'nün gündem dışı konuşmasına dair
26 69 700:701
63 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Müfrit bâzı ermeni teşekküllerinin Türkiye aleyhine açtıkları kampanya hakkında üyelerden Sadi Koçaş'ın gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladığı, bu hareketin Hükümetçe bilindiğine ve zamanında gerekli tedbirler alındığına dair
26 74 847:848
64 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 77 127:131
65 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : 1965 yılı Bütçe Kanununun tümü üzerinde
27 84 779:781
66 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Devlet Memurları kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan ikişer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567)
29 104 311
67 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, Tabiî Üye Suphi Karaman'a cevaben, kanunlara aykırı hareket edenler hakkında zabıta kuvvetleri ve adliyenin derhal harekete geçtiğini beyanla Anayasa ve rejimin teminat altında bulunduğuna dair demeci
30 111 117:118
68 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Devlet Memurları Kanunu münasebetiyle.
30 113 190
69 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) (BAŞBAKAN) : Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, bu devrede ve kendisinin Hükümet Başkanlığı zamanında çıkarılan kanunlara ve hükümetlere gösterilen itimat ve müzaharete teşekkürle önümüzdeki milletvekilleri seçiminin bütün Türk Milleti için şeref ve iftihar vesilesi olacak şekilde cereyanı hususuna âzami gayret sarf edileceğine dair demeci
30 119 614
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
70 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Kıbrıs konusunda gündem dışı konuşması
31 22 274:277
71 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Dilekçe Komisyonundan istifa ettiğine dair
31 22 279
72 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (KAYSERİ) : Millî Birlik Grubunun Kıbrıs meselesi île ilgili bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
31 27 440:446
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
73 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Suad Hayri Ürgüplü'nün; Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Tunus'a vâkı seyahatinden edindiği intıbaları, Tunus Milletinin gösterdiği samimî ve içten alâka ve sempatiyi ifade eden demeci
37 12 375:376
74 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile eki protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
38 21 55:58
75 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
39 36 46:47
76 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 334 sayılı Anayasanın kabulünden önce yapılmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait gizli oturum tutanaklarının yayınlanabilmesi için Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden karar alınmasına dair Müşterek Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle
39 46 482:483
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
77 Önergeler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Rahatsızlığı sebebiyle, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliğinden istifası hakkında
44 1 10
78 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı adaylığından çekildiğine dair
44 1 16
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
79 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai Oltan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları münasebetiyle
49 13 400
80 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Suad Hayri Ürgüplü'nün, parti liderlerinin ve aydın basın yazarlarının ciddî eleştirmelerinin kuşku yarattığını, Hükümet ve muhalefetin konuyu gerektiği ağırlığiyle ele almaları icabettiğine dair demeci
49 19 646:647
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
81 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonuna bağımsız üyelerden bir üye seçimi münasebetiyle
54 18 658:659
82 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Suad Hayri Ürgüplü'nün; haşhaş ziraatının tahdidini tazammun eden kararname hakkında
60 86 5:6
83 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Suad Hayri Ürgüplü'nün; haşhaş ekimi hakkında yaptığı gündem dışı konuşmaya Ticaret Bakanının verdiği cevaba karşı
60 89 79:81
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
84 Demeçler Ve Söylevler SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Suad Hayri Ürgüplü'nün; Başkan seçiminin uzaması karşısında Başkanın Danışma Kurulunu toplayarak Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimini mümkün kılacak bir neticenin istihsaline gayret sarf etmesine dair
62 9 73:74
85 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başkan seçiminin uzaması karşısında Başkanın Danışma Kurulunu toplayarak Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimi mümkün kılacak bir neticenin istihsaline gayret sarf etmesine dair demeci münasebetiyle
62 9 74
86 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, Devlet Tiyatro ve Operasının İstanbul'da faaliyetine dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı (7/732)
64 52 386:387
87 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
64 58 524:526
88 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Usul hakkında
65 67 99:100
89 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
67 111 113 134:136
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
90 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1972 yılı TBMM , Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri münasebetiyle,
2 26 132:135
91 Söz Alanlar SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1972 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle,
3 32 135:138