E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
41 73 185
41 75 283:297 299 305 310 313:319 321 323 327 329:338
41 76 343 346 348:349 352:353 357 359:363 370 375 378 381 385
2 Önergeler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 8 er üyeden kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/359, Cumhuriyet Senatosu 1/797)
41 76 374:375
3 Önergeler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısının kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/224, Cumhuriyet Senatosu 1/813)
43 88 118:119
4 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle
43 97 708 710:711 718 731 734 737:738
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Tatile girmeden önce müstacel kanunların görüşülmesi hakkındaki önerge münasebetiyle
43 97 742
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
43 97 743
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
7 Demeçler Ve Söylevler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin Tüzün'ün; özel yüksek okullar hakkındaki demecine cevabı
44 4 64:65
8 Demeçler Ve Söylevler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Kıbrıs mevzuunda Hükümetin tutumunda her hangi bir değişiklik olmadığına ve Birleşik toplantıda verilen yetkileri tam mânasiyle değerlendireceğine dair demeci
44 6 134:135
9 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2. maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
44 9 206:208
10 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5. maddesinin tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle
44 10 244
11 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı münasebetiyle
44 10 249
12 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde
45 25 131
13 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi 1968 yıl Bütçesi münasebetiyle
45 26 341.343
14 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
45 26 248:269 271
15 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
45 26 298:303
16 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı İstatistik Enstitüsü Bütçesi münasebetiyle
45 26 328:329
17 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Fahri Özdilek ve 13 arkadaşının, Devrimlere ve Anayasaya karşı son zamanlarda vuku bulan cereyanlar hakkında Senato araştırması istiyen önergesi münasebetiyle
46 47 301:309 313
18 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (1964, 1965, 1966 faaliyet yılları) denetimi sonuçları hakkındaki raporu münasebetiyle
48 65 17 38
48 66 93
19 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İş ve İşçi Bulma Kurumu 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri hakkında
48 67 133:135
20 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları müessesesi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Atatürk Orman Çiftliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi 1964, 1966, 1967 yılları bilanço ve kâr ve zarar hesapları hakkında
48 67 167:169
21 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Etibank Teşekkül Merkezi ve bağlantılarının 1964, 1965, 1966 yılları netice hesapları hakkında
48 68 214:215
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
22 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ödeneklerdeki aksaklığın husule getirdiği ve tehlikeli mahiyet alma istidadı gösteren duruma dair Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın demecine cevabı
49 2 20
23 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Foça'nın, millî tarihimiz ve millî haysiyetimiz ile ilgili, derhal toplatılması gereken bir kitap hakkındaki demeci münasebetiyle
49 3 49
24 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
50 26 240:258 263:265
25 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi münasebetiyle
50 27 337:339
26 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1969 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
50 27 289:300 302:303
27 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifli münasebetiyle
52 51 596:597 601:604 608:610
28 Demeçler Ve Söylevler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninde meydana gelen olaylar hakkında Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın demeçlerine cevabı
53 56 231 234:242
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
29 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 20.5.1975 tarihli 58. Birleşimde İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, «Başbakan Süleyman Demirel'e vaki çirkin saldırı» konusunda yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı.
22 59 214:220