E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Avukatlık Kanununun 7. maddesinin kaldırılması ve 114. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 21 130:131
2 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'ın 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince alınan nihai karara dair soruları münasebetiyle
17 26 271:273
3 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.6.1963 tarih ve 372 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 233 ve 284 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
17 29 442:443
4 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 18.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.6.1963 tarih ve 577 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
17 33 580:581
5 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1964 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle
18 35 115:117
6 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1964 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
18 36 292:298
7 Demeçler Ve Söylevler SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasının tertiplediği toprak reformu seminerinde bahse konu edilen Tapulama Kanununa ve bu mevzudaki Meclis konuşmalarının yanlış tefsirlere yol açtığına ve toprak mülkiyetinin Devlete aidolması fikrine ve bunun memleket umumi efkârında telâş uyandırdığına dair İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 43. Birleşimde vâki gündem dışı konuşmasına cevabı
19 45 44:45
8 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasının tertiplediği toprak reformu seminerinde bahse konu edilen Tapulama Kanununa ve bu mevzudaki Meclis konuşmalarının yanlış tefsirlere yol açtığına ve toprak mülkiyetinin Devlete aidolması fikrine ve bunun memleket umumi efkârında telâş uyandırdığına dair İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 43. Birleşimde vâki gündem dışı konuşmasına cevabı
19 45 44:45
9 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması ve Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle
19 50 224
10 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü Öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında açılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
19 56 629:630
11 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
20 72 663:664
12 Demeçler Ve Söylevler SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın, Anayasa ve Adalet Komisyonundaki boşlukların doldurularak İcra ve İflâs Kanununun süratle çıkarılması esbabının istikmaline dair demeci
21 78 62
13 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa ve Adalet Komisyonundaki boşlukların doldurularak İcra ve İflâs Kanununun süratle çıkarılması esbabının istikmaline dair demeci
21 78 62
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
14 Demeçler Ve Söylevler SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın; Anayasanın esas prensiplerinden birisinin de fikir ve düşünce hürriyeti olduğuna, kanunlara aykırı hareket edenlerin takipten uzak kalmadıklarını, sağ ve sol aşırı cereyanlar hakkında bir kanun tasarısının hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere bulunduğuna dair
22 5 87:88
15 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasanın esas prensiplerinden biri-sinin de fikir ve düşünce hürriyeti olduğuna, kanunlara aykırı hareket edenlerin takipten uzak kalmadıklarına sağ ve sol aşırı cereyanlar hakkında bir kanun tasarısının hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere bulunduğuna dair demeci.
22 5 87:88
16 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in, Devrim yazılan adlı esere dair sözlü sorusuna cevabı.
22 11 252
17 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan müesseselere dair sorusu hakkında mühlet talebi münasebetiyle.
22 11 254
18 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
22 15 392