E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın, bir gayrimenkul e tecavüzün defedilmesine rağmen ikinci defa tecavüzde bulunanların muhakeme usulü hakkındaki sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
1 17 235
2 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın ceza ve tevkif evlerindeki müdürlerin tahsil derecelerine, bu yerlerin iç ve dış emniyet teşkilâtına ve Garp memleketlerindeki ceza evlerine dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 18 245:246
3 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1902 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 30 62:66
4 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
3 43 162:164
5 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon raporu münasebetiyle
3 52 366:368 382
3 53 414:415
3 54 480 486:489
6 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
3 55 519 527:529 541:542
7 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Asker kişiler tarafından 22-23 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması yapılması hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
4 61 157:160
8 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lütfi Bozcalı'nın, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. maddelerinin tatbikinden neden müspet neticeler elde olunamadığı tatbikatçıların ihmallerinin olup olmadığı ve eğer bu hükümler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil veya tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 203:204